:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 7

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
News เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการตามมติมหาเถรสมาคม ที่มีหมู่บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับความเป็นมาของโครงการนี้มีรายละเอียดดังนี้

คณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน ๕,๙๑๔ หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม

โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

วิธีการดำเนินการ

ให้วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนเปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถขอรับแผ่นป้ายไม้หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อติดตั้ง ณ หมู่บ้านของตน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขณะนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งไปยังวัดทุกวัดทั่วประเทศแล้ว


ขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ขอเข้าร่วมโครงการด้วย ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (วัดปากน้ำ) ก็ได้จัดทำป้ายไวนิลให้โรงเรียนที่ขอมาทั่วประเทศเช่นกัน

สำหรับหมู่บ้านที่ดำเนินการไปแล้ว มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ ให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทราบ เพื่อทางส่วนกลางจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมิน และจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้หมู่บ้านนั้นต่อไป

ข้อมูลจาก http://www.sila5.com/detail/index/index

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 19 2019 05:15:51