:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 12

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
อบรมโครงการเยาวชน:พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ
News ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ครูมะลิวัลย์ ศิริวรรณ และครูณรงค์ นันทวิจตร ได้นำนักเรียนจำนน 8 คน จากการได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดสปอตวิดีทัศน์ หัวข้อ "ประชาธิปไตยในวิถีไทย" ที่จัดโดยโครงการสร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชน:พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โครงการซึ่งประกอบด้วยการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้ดำเนินงานถึงขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเยาวชน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันสำแดงพลังและร่วมกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสำแดงพลังเยาวชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกัน พร้อมทั้งปิดโครงการในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2559 ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีดังนี้
ด.ญ.จิราพัชร ชมศาสตร์ , ด.ญ.พิชญาภา นพเกตุ , ด.ญ.ศรัณย์ภร จักรภิรักษ์ , ด.ญ.ปวีณรัช รันวงศานิธิโชติ , ด.ญ.ปวีณวัช รันวงศานิธิโชติ , ด.ญ.อุไรวรรณ ยิ้มเจริญ , น.ส.ธัณย์สิตา ทนันชัยวรกิตต์ และ น.ส.อริยา วงศ์ปราชญ์

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียนในโครงการย่อย 3 โครงการคือ

โครงการย่อยที่ 1 การจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างสมดุล
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

โครงการย่อยที่ 2 เยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์
ผู้ร่วมวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์ และ นายวิทิตต์ ดุริยอังกูร

โครงการย่อยที่ 3 สร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ และ อาจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

การถอดบทเรียนร่วมกันในการอบรมปิดโครงการ ทำให้เห็นพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนทั้ง 4 ภูมิภาค ทีแต่ละกลุ่มมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยสรุปความคิดออกมาได้ 12 ประเด็นคือ

1.แตกต่างไม่แตกแยกเข้าใจกัน ปรับตัวเข้าหากัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นเพื่อนกัน/ร่วมโลกกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
2.เปิดใจ รับฟังความคิดเห็น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้เกียรติกัน
3.เคารพสิทธิเสรีภาพผู้อื่น ไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอก ไม่แบ่งแยก
4.ปลูกจิตสำนึกที่ดี จิตอาสา คิดบวก ไม่โกง
5.ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ
6.เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน / มีเป้าหมายร่วม สามัคคี ร่วมแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วม ปรองดอง ร่วมพัฒนา
7.เป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี
8.การพัฒนาอย่างตื่นตัว
9.จิตอาสา เป็นผู้ให้ เสียสละ
10.มีสติ วิจารณญาณ
11.กตัญญู ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
12.สื่อสัตย์ สุจริต

ทั้ง 12 ประเด็นนี้ นักเรียน 12 กลุ่ม ได้ถอดความรู้ความเข้าใจนำเสนอในรูปแบบต่างๆบนเวทีสำแดงพลัง เป็นที่ประทับใจสร้างความเข้าใจให้กันและกันเป็นอย่างดียิ่ง

ทำให้เห็นศักยภาพของเยาวชนที่ถูกให้โอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยการเปิดกว้างทางการแสดงความคิดความเห็นโดยไม่ขัดกลางคัน .. พวกเขามีความรู้ความเข้าใจในบริบทต่างๆที่แวดล้อมพวกเขาได้เป็นอย่างดีจากการร่วมคิดร่วมทำในวิถีประชาธิปไตย......
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 27 2020 02:04:19