:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 9

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เบญจมฯเป็นหน่วยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. หน่วยที่ 1
News วันนี้ สพม. เขต6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ ใน ก.ค.ศ. ซึ่ง สำนักงาน ก.ค.ส. ได้กำหนดให้วันที่ 19 มกราคม 2554 เป็นวันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดินทางไปเลือกตั้งผู้แทนของตนที่แต่ละ สพม.ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ สำหรับโรงเรียนเบญจมฯเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของ สพม. เขต6 การเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. หลังจากปิดหีบบัตรลงคะแนนแล้ว คณะกรรมการนับคะแนนจะดำเนินการนับบัตรลงคะแนนทันทีจากนั้นจะรายงานให้หน่วยเหนือได้รับทราบต่อไป

สำหรับกรรมการจัดการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 1 นั้น สพม.เขต6 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งในลิงค์นี้ คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง

สำหรับบรรยากาศการมาลงคะแนนเลือกตั้งของครูมัธยมในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 นั้น มีครูจากโรงเรียนต่างๆได้ทยอยเดินทางมาเป็นกลุ่ม เรียกว่าแบ่งกันมาเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเรียนตามปกติ ดังนั่นเข้าใจว่าครูที่ว่างจากภารกิจการสอนจะเดินทางมาก่อน และจะเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนดจนกระทั่งหมดเวลาลงคะแนน

เพื่อให้ทราบกรอบหน้าที่ของตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอนำระเบียบของ ก.ค.ศ. มาให้ศึกษาดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ก.ค.ศ. ::

ตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ดังนี้

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
2. กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา
3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการ ศึกษายังไม่เหมาะสม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้
5. พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติ นี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
6. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
10. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
11. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา
12. กำหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
13. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
14. รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการ โดยขัดแย้งกับแนวทางตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดได้รับรายงานและข้อเสนอแนะจาก ก.ค.ศ.แล้ว ให้พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
16. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
17. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
------------------------------------------------------------------------------------------

Comments
#1 | narong on January 20 2011 03:24:39
เมื่อปิด****บบัตรเลือกตั้ง คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้ทำหน้าที่นับคะแนนที่ต่อไปทันที ผลการนับคะแนนอย่างงไม่เป็นทางการปรากฏว่า
ผู้แทนผู้อำนวยการใน ก.ค.ศ. ได้แก่ นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการเขต 2 คะแนน

ผู้แทนผู้บริหารใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. ได้แก่ นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. สพม.6 ได้แก่ นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 20 คะแนน

ผู้แทนทางการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ นายยุทธศักดิ์ เสน่หา นิติกรชำนาญการ 13 คะแนน

สำหรับผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. ไม่มีคู่แข่ง ได้แก่ นายสงกรานต์ จันทร์น้อย
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 19 2019 20:30:07